top of page
Flotasiya

Flotasiya kimyəvi maddələri

Təchiz etdiyimiz və təmin edə biləcəyimiz məhsullar aşağıdakılardır. 

Kalium Amil Ksanthat – PAX (KAX)

Kalium Etil Ksanthat - PEX (KEX)

Natrium izopropil ksantat - SIPX

Natrium izobutil ksantat - SIBX

Metil İzobutil Karbinol - MIBC

2 – Etil Heksanol

Natrium Kükürd (Zırnık)

Natrium sulfhidrat

2 – Etil Heksanol

Butil qlikol

Mis sulfat

Sink sulfat

Natrium bikromat

Natrium silikat

Akrilamid (AAM): Product
bottom of page